گزارش مشکل

از راههای زیر می توانید گزارش مشکل در دانلود یا مشکل مشابه را برای ما بفرستید:

راه اول :

گزارش مشکل دانلود

راه دوم در ایتا (پیشنهادی مدیر) :

پشتیبانی در ایتا

راه سوم در بله :

پشتیبانی در بله

 

نمونه هایی از گزارش مشکل و پاسخ ما کلیک کنید.